پروژه های اجرا شده در شهر ایزدشهر با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس