پروژه های اجرا شده در شهر گرگان با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس