پروژه های اجرا شده در شهر بابلسر با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس