پروژه های اجرا شده در شهر یزد با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس