پروژه های اجرا شده در شهر شیراز با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس