پروژه های اجرا شده در شهر ایلام با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس