پروژه های اجرا شده در شهر اهواز با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس