عاملین درای وال کی پلاس در استان گلستان

نوع همکاری

بنیان دنیز گلستان

گلستان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای گری

نویان طرح ایرانیان

گلستان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای حیدری
گرگان- بلوار گلشهر- گلشهر 7- ساختمان پارسه- طبقه 5- واحد 30

نگار آرا گلستان

گلستان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای پاریاب و خانم  بهره مند 
گنبد کاووس- میدان انقلاب- خیابان طالقانی شرقی- بن بست طالقانی 24

دیبا سرای نگارستان

گلستان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای صباغ قلعه
گرگان- بلوار مدرس- کوچه مدرس 6 (شانزدهم گلباران)