عاملین درای وال کی پلاس در استان گلستان

نوع همکاری

نویان طرح ایرانیان

گلستان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای حیدری
گرگان- بلوار گلشهر- گلشهر 7- ساختمان پارسه- طبقه 5- واحد 30

نگار آرا گلستان

گلستان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای پاریاب
گنبد کاووس، خیابان امام خمینی شمالی، بعد از جامی، کلینیک ساختمانی پاریاب

دیبا سرای نگارستان

گلستان

نوع همکاری : عاملین فروش

خانم صداقتی
گلستان، گرگان، بین مدرس 8 و 10، مدرس 6