کسری سازه پیشگام مهام

عاملیت :

نام نماینده : آقای سنمی
نشانی : مشهد - سجاد- خیابان خیام جنوبی 10- خیابان زنبق جنوبی (سجاد 4)- پلاک 13- ساختمان زنبق- طبه سوم- واحد
شماره تماس : 05137603198
شماره تماس :
شماره فکس : 05137603199