پویا ساخت یزد

نام نماینده : آقای حاجی دانایی
نشانی : یزد- خیابان مطهری- روبه روی اداره کل مالیاتی( ساختمان ارزش افزوده) پلاک 977
وبسایت : www.poyasakhtco.ir
شماره تماس : 03535243432
، 03535243433
شماره تماس :
شماره فکس : 03535241740
پست الکترونیکی : pouya.sakht@gmail.com
توضیحات : pouyasakht@yahoo.com