پادیر گستر پاسارگاد

نام نماینده : آقای محمدی
نشانی : رشت- بلوارانزلی- بعد از کارخانه پوشش روبروی اولین بریدگی
وبسایت : www.padir-gostar.com
شماره تماس : 01333705680
، 01333705681
، 01333705682
شماره تماس :
شماره فکس : 01333705135
پست الکترونیکی : info@padir-gostar.com