نگار آرا گلستان

عاملیت :

نام نماینده : آقای پاریاب و خانم  بهره مند 
نشانی : گنبد کاووس- میدان انقلاب- خیابان طالقانی شرقی- بن بست طالقانی 24
شماره تماس : 01733223584
شماره تماس :
پست الکترونیکی : hmparyab@gmail.com