آقای منفرد

نام نماینده : سازه های سقف شهر راز
نشانی : شیراز - معالی آباد- برج پارمین - طبقه 6- واحد 601
شماره تماس : 07136364172
شماره تماس :
پست الکترونیکی : shahrraz.agent@kplusi.org