نوین ارگ آمل

نام نماینده : آقای فلاح زاده
نشانی : آمل - خیابان طالب آملی- نبش دریای 19/1
شماره تماس : 01144275105
شماره تماس :
شماره فکس : 01144268477
پست الکترونیکی : novinarg_amol@yahoo.com