نویان طرح ایرانیان

عاملیت :

نام نماینده : آقای حیدری
نشانی : گرگان- بلوار گلشهر- گلشهر 7- ساختمان پارسه- طبقه 5- واحد 30
شماره تماس : 01732555429
شماره تماس :
تلفکس : 01732543688
پست الکترونیکی : noyan.tarh@gmail.com