مهراز شرق

نام نماینده : خانم طحانی
نشانی : آدرس 1: مشهد- خیابان فلسطین23- پلاک 15 آدرس شوروم: مشهد، بلوار شهید قرنی، قرنی 14، جنب ایران خودرو عاکف
وبسایت : www.Mehrazshargh.com
شماره تماس : 05138461466
، 05138461467
، 05138461468
شماره تماس :
شماره فکس : 8461447 0513
پست الکترونیکی : info@mehrazshargh.com
توضیحات : Mehraz.Shargh@gmail.com