مدرن سازان مازند

نام نماینده : آقای هوشیارخواه
نشانی : ساری -خیابان مازیار- بین مازیار 6 و 8
شماره تماس : 01133328211
، 01133315056
، 01133321941
شماره تماس :
شماره فکس : 01133315045
پست الکترونیکی : modernsazan@outlook.com
توضیحات : فروشگاه: ساری - خیابان مازیار- نرسیده به دادگستری