فخرسازان نوآور

عاملیت :

نام نماینده : آقای محفوظی
نشانی : کمربندی اصلی تنکابن به رامسر- بعد از ترمینال میدان بار شریعتی
شماره تماس : 01144462320
شماره تماس :
تلفکس :
تلفکس : 01154223040
پست الکترونیکی : Fakhra_reza@yahoo.com