عساکره

نام نماینده : آقای عساکره
نشانی : اهواز- اتوبان آیت الله بهبهانی-کوی مدرس- نبش خیابان اتحاد
وبسایت : www.Asakreh.com
شماره تماس : 06135538584
، 06135538483
شماره تماس :
شماره فکس : 06135539875
پست الکترونیکی : info@asakreh.com