صنعت ساختمان زیبا گستران ماد

عاملیت :

نام نماینده : آقای سلطانی
نشانی : کردستان- سقز – خیابان امام- کوچه مسافرخانه محمدی- ساختمان تعاونی مرزنشینان
شماره تماس : 08736315941
شماره تماس :