شمس گستر لاهیج

عاملیت :

نام نماینده : آقای شمس یوسفی
نشانی : لاهیجان - جاده لنگرود- بلوار امام رضا - روبروی ترمینال مسافربری
شماره تماس : 01342426266
شماره تماس :
شماره فکس : 01342425452
پست الکترونیکی : shamsgostar_lahij@yahoo.com