شایان سازه نیک کارا

عاملیت :

نام نماینده : آقای ضیائی
نشانی : شهرستان جیرفت- بخش مرکزی- محله بعثت- کوچه بعثت 3- بلوار بعثت- پلاک 0- طبقه دوم