شالوده گستر عمران

عاملیت :

نام نماینده : آقای محب اللهی
نشانی : اردبیل- شهرستان پارس آباد -فلکه باکری –کوچه 6 -کدپستی 5691984415
شماره تماس : 04532792385
شماره تماس :
تلفکس : 04532792385
پست الکترونیکی : shalodehgostar@yahoo.com