سیما آرای اراک

نام نماینده : آقای امیریان راد
نشانی : اراک- بخش مرکزی- قطب صنعتی- همت 8- خیابان توسعه 4- خیابان پژوهش- پلاک 0- ساختمان واحد 107- طبقه همکف کدپستی: 3819955719
وبسایت : www.simaaray.com
شماره تماس : 08634132696
، 08634132791
، 08634132694
شماره تماس :
پست الکترونیکی : simaara.co153@yahoo.com