سربین

نام نماینده : آقای تقی پور انوری
نشانی : تبریز - دروازه تهران - روبروی خیابان آذری -جنب خدمات خودرویی نصیری
وبسایت : www.sorbinco.com
شماره تماس : 04133291185
، 04133290402
، 04133290401
شماره تماس :
شماره فکس : 3290413 0413
پست الکترونیکی : sorbin_co@yahoo.com