فیدار پاژ

نام نماینده : آقای صبورنیا
نشانی : مشهد- بلوار جانباز- مجتمع پاژ- برج اداری 2- طبقه 7- واحد 710 کد پستی: 9197993067
شماره تماس : 05137057771
، 05137057770
شماره تماس :
شماره فکس : 05137057772