دیبا سرای نگارستان

عاملیت :

نام نماینده : آقای صباغ قلعه
نشانی : گرگان- بلوار مدرس- کوچه مدرس 6 (شانزدهم گلباران)
شماره تماس : 01732120539
شماره تماس :