آقای محمد فرید یونسی

نام نماینده : آقای یونسی
نشانی : سنندج - خیابان کشاورز - روبروی مخابرات
شماره تماس : 08733231857
شماره تماس :
شماره فکس : 3242077 0873
پست الکترونیکی : decorsazan_khayam@yahoo.com