طرح و ساخت تی کین تی

عاملیت :

نام نماینده : آقای اکبری
نشانی : اردبیل- کیلومتر 5 لاین برگشت اتوبان تبریز -بعداز شرکت آناتا -پلاک877
شماره تماس : 04533231267
شماره تماس :
شماره فکس : 572983 04533
پست الکترونیکی : tikinti.co@gmail.com