آلومینیم تک فراز شمال

نام نماینده : آقای قاسمی شانی
نشانی : نکا- روبروی شهرک شهید عباسپور
شماره تماس : 01134735795
، 01134735796
، 01134735797
شماره تماس :
شماره فکس : 01134740089
پست الکترونیکی : TakfarazAL@yahoo.com