ایمن برج پیشگام

عاملیت :

نام نماینده : آقای ملک رضا حیدر نژاد
نشانی : ارومیه، بخش مرکزی، سربازان گمنام، کوچه 7 (شهید مقصود جهانگیر زاده)، بلوار ارتش، پلاک0
شماره تماس : 04433670544
شماره تماس :
شماره فکس : 04433831988
پست الکترونیکی : imanborj_9881@yahoo.com