ایستا فرانگر اندیشان

نام نماینده : آقای آسا
نشانی : شیراز- بلوار پاسارگاد غربی- بعد از خیابان یقطین، ساختمان تجاری اداری ایستا
شماره تماس : 07138331322
، 07138321393
شماره تماس :
پست الکترونیکی : istafaranegarandishan@ymail.com