ایده سازان خشت اول

عاملیت :

نام نماینده : آقای طهماسب زاده درزی
نشانی : بابلسر- کیلومتر یک جاده بابل- جنب پلیس راه- روبه روی پرسی گاز
شماره تماس : 01135382829
شماره تماس :
پست الکترونیکی : kheshtaval_co@yahoo.com