ایده آل پرداز سبز شمال

نام نماینده : آقای اسکندری
نشانی : رشت- ابتدای بلوارخرمشهر- سمت چپ- 14 متری لاله
شماره تماس : 01333756667
شماره تماس :
شماره فکس : 01333759098
پست الکترونیکی : info@idealpass.com