المان سازه بنای آسمان جهرم

عاملیت :

نام نماینده : آقای معزی
نشانی : فارس شهر جهرم – بلوار ازادگان – کوچه بهار- پلاک -0 طبقه همکف
شماره تماس : 07154449999
شماره تماس :
شماره فکس : 07154340945