آقای مهرداد گودرزی

عاملیت :

نام نماینده : آقای گودرزی
نشانی : شهرکرد -میدان چهارمحال-بلوار فارابی جنوبی- نبش کوچه 19
شماره تماس : 03832254124
شماره تماس :
شماره فکس : 3341383 0383
پست الکترونیکی : saghf_azin_sh@yahoo.com