خانم لیلا نصیری

عاملیت :

نام نماینده : خانم نصیری
نشانی : ارومیه- خیابان فارابی- اول خیابان شهید علیزاده
شماره تماس : 04433658723
شماره تماس :