آزمون و مدارک آموزشی

آزمون 

در پایان دوره از کارآموزان آزمونی گرفته خواهد شد که در صورت قبولی در آن گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد (مدت اعتبار آن یک سال می باشد). دارندگان کارت یکساله می توانند در ۶ ماه دوم دوره اعتبار کارت خود نسبت به تمدید آن اقدام نمایند. (شرکت در آزمون و تمدید کارت به مدت یک سال)

مدارک آموزشی

در پایان هر دوره، آزمونی از کاراموزان گرفته میشود که در صورت قبولی درآن ، کارت پایان دوره یا گواهی نامه صادر می گردد.