علی فشارکی

نام نماینده : آقای آقاجانی فشارکی

نشانی : تهران، خیابان 17 شهریور، روبروی اداره برق، پلاک 1550
شماره تماس : 02177531112
همراه : 09121104684
شماره تماس :
همراه :
پست الکترونیکی : fesharaki.ali@yahoo.com