آقای سجاد انتظایون

نام نماینده : آقای انتظاریون

نشانی : ارومیه، خیابان برق، دوازده متری پشت مخابرات، کوچه 1، پلاک 10، واحد 1
همراه : 09143434852
همراه :