پروژه های اجرا شده با ساختار های سقف کاذب چوبی کی پلاس