شیک و سقف بنیان بنا

عاملیت :

نام نماینده : آقای اکبری
نشانی : بیرجند - بلوار شهید طهماسبی -حدفاصل عدالت و رسالت- پلاک 112/2
شماره تماس : 05632420041
شماره تماس :
شماره فکس : 05632420031
پست الکترونیکی : shikosaghf6020@gmail.com