بنا سازه آبادیس شریف

عاملیت :

نام نماینده : آقای شریف
نشانی : شهرستان آباده- خیابان 17 شهریور- روبه روی فروشگاه اتکا- بن بست سلمانی
شماره تماس : 07144366006
شماره تماس :